Categorie archief: Informatiebulletin

Informatiebulletin 23

In dit infobulletin worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Algemene Ledenvergadering 2018
 • Spijtoptantenregistratie
 • Opbrengsten kwartaal 1 2018

Algemene Ledenvergadering 2018

11 april 2018 is de jaarlijkse ALV gehouden, met in totaal 13 leden.

In de bij dit infobulletin meegestuurde bijlagen treft u aan:

 • De gegeven presentatie
 • De notulen

Voor de op de ALV aanwezigen geldt: als er opmerkingen zijn op de notulen dan verneemt het bestuur dit graag voor 1 juli 2018 op: bestuur@coopzeck.nl

 

Spijtoptantenregistratie

Er hebben zich inmiddels personen gemeld bij het bestuur, die graag alsnog deel willen nemen aan ZECK.

Om hier zuiver mee om te gaan is besloten dit proces te formaliseren. Niet-leden kunnen zich aanmelden als spijtoptant. bestaande leden kunnen opgeven als ze geïnteresseerd zijn om hun aandeel uit te breiden.

Op dit moment zijn er geen concrete mogelijkheden om deel te nemen. Deelname aan ZECK is een nuttige investering met een mooi rendement, dus de kans is aanzienlijk dat er nooit een mogelijkheid komt…

Het is niet mogelijk nu al de kosten van deelname vast te stellen. Dit hangt o.a. af van de investering en de reeds genoten opbrengsten.

Ook is er nog geen beslissing genomen hoe het toewijzingsbeleid zal zijn.

Registratie kan door aanmelding via dit formulier.

 

Opbrengsten kwartaal 1 2018

Ons lid Jan Jansen heeft voor ons de opbrengsten samengevat:

1e kwartaal 2018 is 16.60% hoger dan 1e kwartaal 2017.

maand 2017 2018
1 4.216 3.759
2 5.122 11.770
3 15.903 14.739
Totaal 25.241 MWh 30.268 MWh

 

De beste en slechtste dagen van de maand wat opbrengst betreft.

maand dag dag
1. 30e 330 kWh 12e 28 kWh
2. 25e 752 kWh 15e 79 kWh
3. 19e 959 kWh 16e 124 kWh

 

Informatiebulletin 21

Algemene Ledenvergadering 2018

Het bestuur van Coöperatie ZECK U.A. nodigt u van harte uit voor onze Algemene Ledenvergadering. Deze wordt woensdag 11 april 2018 om 20:00 uur gehouden in het clubhuis van Tennisvereniging Keltenwoud, Langschoterweg 9 te Bennekom.

U ontvangt de uitnodiging, agenda en overige relevante stukken apart.

Informatie aangifte inkomstenbelasting

In het vorige informatiebulletin is er al aandacht aan besteed. Omdat het nu weer actueel is hier nogmaals de informatie.

Deze informatie geldt voor in Nederland wonende particulieren die onder het Nederlandse belastingrecht vallen.

In alle andere gevallen adviseert het bestuur u om een belastingadviseur te raadplegen.

ZECK geeft geen informatie over de individuele deelname door aan de Belastingdienst. Daarom komt de deelname ook niet automatisch beschikbaar in de Vooraf Ingevulde Aangifte.

De deelnemer dient zelf de investering in ZECK als belegging in box 3 op te geven.

De waarde van de investering is het aandeel in het Eigen Vermogen van ZECK op peildatum 1 januari van elk jaar.

Deze waarde per deelnemer wordt berekend door het totaal Eigen Vermogen te delen door het totaal aantal zonnepanelen, en te vermenigvuldigen met het aantal zonnepanelen waarvoor het lid heeft ingeschreven.

 

Datum Peildatum Box 3 Eigen Vermogen Eigen Vermogen per paneel
31-12-2015 01-01-2016 € 188218 € 261,41
31-12-2016 01-01-2017 € 160.076 € 222,33

Voorbeeld:

Een deelnemer met 10 panelen heeft op peildatum 01-01-2017 een belegging van 10 x 222,33 = 2223,30 euro in box 3 voor wat betreft de deelname in Coöperatie ZECK.

Actualisatie gegevens van leden

Het is binnenkort weer tijd voor de jaarlijkse winstuitkering.

De hoogte wordt in principe bij de bestuursvergadering medio maart vastgesteld.

Om de uitkering soepel te laten verlopen, verzoeken we u om voor uzelf na te gaan of er afgelopen jaar relevante wijzigingen voor de ledenadministratie zijn geweest. Zoals adres- en bankrekeninggegevens.

Wijzigingen kunt u doorgeven via secretariaat@coopzeck.nl.

Productie 4e kwartaal 2017

Jan Janssen, ons lid die het bestuur ondersteunt bij de monitoring van de productie, heeft een mooie rapportage van de produktie gemaakt.

4e kwartaal 2017 is de opbrengst 17.08% minder dan 4e kwartaal 2016

maand 2016 2017
10 10744 MWh 9470 MWh
11 5332 MWh 4958 MWh
12 3653 MWh 1935 MWh
Totaal 19.729 MWh 16.363 MWh

De beste en slechtste dagen van de maand.

10. 15e 588 kWh 24e 53 kWh
11. 6e 459 kWh 21e 17 kWh
12. 17e 271 kWh 11e 0 kWh (sneeuw)

Opbrengst   2016  =  184.707  MWh
Opbrengst   2017  =  171.214  MWh (7,3% minder dan 2016, maar nog steeds hoger dan vooraf geschat)

Informatiebulletin 20

In dit Infobulletin behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Opvolger penningmeester
 • Fiscale informatie
 • Opbrengsten 3e kwartaal 2017

Opvolger penningmeester gevonden

Zoals meegedeeld in de laatste ALV, heeft onze penningmeester Albert Heringa aangegeven graag in het bestuur te blijven, maar dat hij zijn rol als penningmeester graag wil overdragen.

De oproep uit het vorige infobulletin heeft resultaat gehad!

Ons ZECK-lid Egbert Hoving wil ons bestuur komen versterken en de rol van penningmeester op zich nemen. Het bestuur heeft nader kennisgemaakt en is overtuigd een goed opvolger voor Albert gevonden te hebben.

Hopelijk kunnen we dit bij de eerstkomende ALV formaliseren. Tot die tijd wordt Egbert al bij het bestuurlijk reilen en zeilen betrokken.

 

Fiscale informatie voor leden

In de laatste ALV is afgesproken dat het bestuur uitzoekt hoe de investering in ZECK fiscaal behandeld moet worden.

In dit bulletin ontvangt u algemene informatie over de fiscale aspecten van de investering in de zonne-energiecentrale van Coöperatie ZECK. Deze informatie geldt voor in Nederland wonende particulieren die onder het Nederlandse belastingrecht vallen.

In alle andere gevallen adviseert het bestuur u om een belastingadviseur te raadplegen.

ZECK geeft geen informatie over de individuele deelname door aan de Belastingdienst. Daarom komt de deelname ook niet automatisch beschikbaar in de Vooraf Ingevulde Aangifte.

De deelnemer dient zelf de investering in ZECK als belegging in box 3 op te geven.

De waarde van de investering is het aandeel in het Eigen Vermogen van ZECK op peildatum 1 januari van elk jaar.

Deze waarde per deelnemer wordt berekend door het totaal Eigen Vermogen te delen door het totaalaantal zonnepanelen, en te vermenigvuldigen met het aantal zonnepanelen waarvoor het lid heeft ingeschreven.

Datum Peildatum Box 3 Eigen Vermogen Eigen Vermogen per paneel
31-12-2015 01-01-2016 € 188218 € 261,41
31-12-2016 01-01-2017 € 160.076 € 222,33

Voorbeeld:

Een deelnemer met 10 panelen heeft op peildatum 01-01-2017 een belegging van 10 x 222,33 = 2223,30 euro in box 3 voor wat betreft de deelname in Coöperatie ZECK.

 

Opbrengsten 3e kwartaal 2017

Jan Jansen heeft de productie wederom in de gaten gehouden en heeft de volgende gegevens verzameld:

maand 2016 2017
7 24256 MWH 23581 MWh
8 22801 MWH 20892 MWh
9 19449 MWh 15557 MWh
Totaal 66.506 MWH 60.030 MWh

Het 3e kwartaal 2017 is de opbrengst 9,74% minder dan 3e kwartaal 2016
De beste en slechtste dagen van de maand.

 1.   17e  1200 kWh   29e  368 kWh
 2.      7e 1044 kWh   17e  224 kWh
 3.      4e    858 kWh    8e  114 kWh

 

Totale opbrengst na 9 maanden 2016 is  164.978 MWh

Totale opbrengst na 9 maanden 2017 is  154.855 MWh

Totaal 6,14% minder vergeleken met  vorig jaar in deze periode.

 

Informatiebulletin 19

In dit Infobulletin behandelen we de volgende onderwerpen:
Notulen Algemene Ledenvergadering 10 mei 2017
Vacature Penningmeester
Opbrengsten 1e half jaar 2017

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 10 mei 2017

Samen met dit infobulletin ontvangt u de notulen van de Algemene Ledenvergadering van ZECK die 10 mei jl. is gehouden.

Mocht u daar onjuistheden in aantreffen dan vernemen we dat graag op secretariaat@coopzeck.nl.

 

Vacature penningmeester

Op de laatste Algemene Ledenvergadering heeft onze penningmeester, Albert Heringa, aangegeven zijn rol als penningmeester te willen neerleggen.

Uiteraard is de invulling van deze rol van essentieel belang voor het functioneren van onze coöperatie. Omdat onze bedrijfsvoering vrij eenvoudig is, zijn complexiteit en hoeveelheid werk redelijk beperkt.

De voornaamste activiteiten zijn:

 • Het doen van enkele betalingen, eenmaal per jaar ook aan alle leden;
 • Bijhouden van inkomsten en uitgaven in een nader te bepalen softwarepakket;
 • 4 keer per jaar aangifte omzetbelasting;
 • Bijwonen bestuursvergaderingen (wanneer nodig, ca. 4 keer per jaar).

Kennis van boekhouden kan handig zijn. Maar is zeker geen vereiste. Voor complexere activiteiten als het opstellen van een jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting kan professionele ondersteuning worden ingeschakeld.

Als u, of iemand uit uw omgeving, mee wil draaien in ons vrijwilligersbestuur als penningmeesterlaat het ons weten! Uiteraard kunt u ook eerst meer informatie over deze rol vragen.

 

Opbrengsten 1e half jaar 2017
Op de Algemene Ledenvergadering is gevraagd om bij het infobulletin ook de recente opbrengsten te publiceren.
Ons lid Jan Jan​s​sen helpt ons met het monitoren van de productie. Hij heeft de opbrengsten van de 1e helft van 2017 op een rij gezet. Ter vergelijking zijn ook de opbrengsten uit dezelfde maand van 2016 opgenomen. 

maand 2016 2017  
1 4.270 MWh 4.216 MWh
2 9.010 MWh 5.122 MWh
3 14.795 MWh 15.903 MWh
4 21.844 MWh 19.690 MWh
5 25.926 MWh 25.667 MWh
6 22.627 MWh 24.223 MWh +
  98.472 MWh 94.821 MWh

 Zoals bekend zijn er in de eerste maanden van 2016 problemen geweest met één omvormer. Om toch te kunnen vergelijken zijn de opbrengsten van die maanden gecorrigeerd. De getoonde waarden van de eerste maanden van 2016 zijn dus niet de werkelijke opbrengsten.

 Het bestuur van ZECK wenst u een zonnige zomervakantie!

 

Informatiebulletin 18

In dit Infobulletin behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Definitieve subsidievaststelling Gelderland
 • Eerste winstuitkering
 • Algemene Ledenvergadering 2017

 Definitieve subsidievaststelling Gelderland

Zoals in de vorige nieuwsbrief besproken, viel de toegekende subsidie van Provincie Gelderland aanzienlijk lager uit dan we hadden verwacht.

Gelukkig heeft Gelderland geluisterd naar de bezwaren die wij in onze tweede zienswijze hebben aangevoerd. De subsidietoekenning is verhoogd van 48.600 euro naar 54.000 euro.

Eerste winstuitkering

Afgesproken is dat er eenmaal per jaar, na afsluiten van het boekjaar, een winstuitkering wordt gedaan aan de leden.

Afgelopen jaar was in Nederland voor alle zonnepaneel-eigenaren een goed jaar, er werd landelijk gemiddeld 9% meer geproduceerd. Onze installatie heeft zelfs ruim 10% meer geproduceerd dan verwacht, en dat ondanks een defecte omvormer in de eerste maanden.

Volgens de prognose van het cashflowmodel in het Informatiememorandum, zou het netto resultaat in het eerste jaar uitkomen op 14.272 euro, dus 19,80 euro per paneel.

Omdat we nog niet in het stadium zitten dat er “slechts op de winkel gepast” hoeft te worden, is het verstandig voldoende werkkapitaal over te houden na de winstuitkering.

Ondanks deze randvoorwaarde is het bestuur verheugd dat we een winstuitkering kunnen doen van 25 euro per paneel. Dit bedrag zal in februari worden uitgekeerd.

Is uw bankrekeningnummer (of zijn andere gegevens) gewijzigd? Wilt u deze dan uiterlijk 15 februari 2017 doorgeven op secretariaat-at-coopzeck.nl?

Algemene Ledenvergadering 2017

De voorlopige datum voor de Algemene Ledenvergadering 2017, is vooralsnog vastgesteld op 10 mei 2017, 20:00 uur op Keltenwoud.

Informatiebulletin 17

In dit Infobulletin behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Vertrek bestuurslid Alexander Beffers
 • Actuele productie
 • Service Enersolar
 • Subsidies

 Vertrek bestuurslid Alexander Beffers

In de bestuursvergadering van 25 oktober heeft Alexander Beffers zijn vertrek als bestuurslid kenbaar gemaakt. In verband met mantelzorgtaken kan hij onvoldoende aandacht geven aan ZECK. Uiteraard hebben wij alle begrip voor zijn keuze. Wij bedanken Alexander voor zijn waardevolle inbreng en zijn plezierige aanwezigheid.

Het bestuur is daarmee gekrompen tot drie leden (Martijn Gesink, voorzitter; Titus van Houwelingen, secretaris; Albert Heringa, penningmeester). Een vierde bestuurslid is van harte welkom. Heeft u belangstelling of wilt u eerst meer informatie? Stuur dan een berichtje naar het secretariaat of bestuur.

 Actuele productie

Inmiddels heeft onze installatie een vol jaar geproduceerd. Onderstaand schema geeft de werkelijk gemeten productie weer en de theoretisch verwachte productie van november ’15 tot en met oktober ‘16.

Werkelijke productie (kWh) Prognose (kWh) Afwijking
Productiejaar 178.423 161.900 + 10%

Ondanks de langdurige storing aan één van de omvormers aan het begin van het jaar, hebben we na een jaar ruim 10% boven verwachting geproduceerd! En dat is goed nieuws voor het milieu en voor ons als leden van Coöperatie ZECK.

In het tweede half jaar is er enkele keren een storing geweest in de rapportage van de opbrengsten. Dit kwam steeds snel onder onze aandacht door oplettende leden, en in het bijzonder ons lid Jan Janssen, die ons ondersteunt bij de monitoring.

Een storing in de rapportage heeft geen invloed op de daadwerkelijke opbrengsten.

Service Enersolar

Tijdens de ALV hebben we stilgestaan bij het serviceniveau van onze leverancier, Enersolar. In de vorige nieuwsbrief hebben we de (op 9 juni) gemaakte afspraken met Enersolar opgesomd.

De betaling van het toegezegde bedrag is op 19 december ontvangen. Op dit moment proberen we tot afspraken te komen over de monitoring en de overige werkzaamheden, die volgens ons onderdeel uitmaken van het contract met Enersolar. We hopen daar begin 2017 meer duidelijkheid in te kunnen geven.

Subsidies

Zoals u weet is onze business case grotendeels gebaseerd op de éénmalige investeringsubsidie van de Provincie Gelderland en een exploitatiesubsidie van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Afgelopen zomer hebben we de definitieve subsidie-aanvraag bij Provincie Gelderland ingediend. Daarop ontvingen wij een beschikking, die lager was dan verwacht. De Provincie heeft ons in de gelegenheid gesteld om onze zienswijze op deze beschikking in te dienen. Van deze gelegenheid hebben wij uiteraard gebruik gemaakt. De kern van het verschil in inzicht betreft de geleverde prestatie. De Provincie staat op het standpunt dat er een kleinere installatie is gebouwd dan vooraf ingeschat, namelijk 720 i.p.v. 1000 panelen. Daarom is het voornemen van de Provincie om de subsidie evenredig te verlagen.

Wij hebben aangevoerd dat de meeste prestaties volledig zijn gehaald, en dat het deel dat niet volledig is gehaald, wel grotendeels is gehaald.

De verlaging van het aantal panelen heeft te maken heeft met de overgang van postcoderoos-subsidie naar SDE+-subsidie. Daarvoor gelden andere aansluitvoorwaarden van de netbeheerder. Het plaatsen van 1000 panelen zou tot bijna een verdubbeling van de aansluitkosten leiden. De opbrengsten zouden minder dan evenredig toenemen. Daarmee zou het plaatsen van 1000 panelen een behoorlijk nadelige invloed hebben gehad op het netto rendement.

RVO doet bij alle gesubsidieerde projecten een onderzoek of er geen subsidies onrechtmatig worden “gestapeld”, de zogenaamde MSK-toets. Zodra de definitieve toezegging van de Provincie binnen is, kunnen we de bijbehorende vragenlijst afronden en laten toetsen door een accountant.

Het bestuur van ZECK wenst u fijne feestdagen en een buitengewoon zonnig 2017!

Informatiebulletin 14

Huidige productie zonne-energiecentrale

De afgelopen tijd heeft het bestuur intensief contact met Enersolar. Aanleiding hiervoor is dat verschillende (bestuurs-)leden regelmatig constateren dat de productie fors lager is dan de geprognosticeerde opbrengst.

In eerste instantie leek het erop dat dit werd veroorzaakt doordat bij twee (van de zes) omvormers de Wifi-verbinding met Solarlog niet functioneert. Hierdoor werd een te lage productie doorgegeven. De werkelijke productie ligt dan 50% hoger. Dit is door ons ook gecommuniceerd aan de leden die vragen over de achterblijvende productie hebben gesteld. Dit euvel is inmiddels door Enersolar hersteld.

Helaas blijkt inmiddels dat de het probleem met de wifi-verbinding een ander probleem heeft gecamoufleerd. Er is een omvormer die een daadwerkelijk verminderde productie heeft. Dit defect is onderkend en wordt uiterlijk 25 maart opgelost door vervanging van de omvormer of onderdelen daarvan. De reden dat hier enige tijd overheen gaat ligt in de levertijd van de benodigde producten door de fabrikant aan Enersolar.

Doordat we de productie, via de gecertificeerde meetdienst, per maand ontvangen kunnen we de werkelijke productie vergelijken met de theoretisch te verwachten productie. Zie onderstaande tabel.

 

Werkelijke productie

Theoretische productie

Maand

Opbrengst (MWh)

% van jaartotaal

Opbrengst (MWh)

% van jaartotaal

December

3.348

2,1%

4.850

3,0%

Januari

3.562

2,2%

3.230

2,0%

Februari

7.514

4,6%

10.040

6,2%

Totaal

14.424

 

18.120

 


Over deze meetperiode is de opbrengst ongeveer 20% achtergebleven bij te verwachten opbrengst. Wij vermoeden dat een groot deel hiervan verklaard kan worden uit de defecte omvormer.

Het bestuur is in gesprek met Enersolar om dit verschil op te helderen, de oorzaak van dit verschil weg te nemen en in de toekomst te voorkomen, en over compensatie voor gederfde opbrengsten.

Enersolar heeft toegezegd dat zij vanaf eind maart permanent een reserve-omvormer op voorraad hebben, waardoor zij voor onderdelen niet meer afhankelijk zijn van de levertijd van de importeur.

Gedeeltelijk teruggave inleggeld

In het Informatiememorandum is beschreven dat een deel van het inleggeld na een halfjaar zal worden teruggestort. Op 25 maart is er weer een bestuursvergadering. Dit onderwerp wordt dan besproken. Naar verwachting zal in april tot betaling worden overgegaan.

Informatiebulletin 13

Allereerst wil het bestuur van ZECK iedereen goede kerstdagen en een zonnig 2016 wensen!

Tussenstand opgewekte energie
De tussenstand van de opgewekte energie is op 20 december 2015:

 

Terugtreden Henk Monshouwer

Per 1 december j.l. is Henk Monshouwer teruggetreden uit het bestuur van Coöperatie ZECK. Henk heeft zoals bekend vanaf het begin (eerst bij Coöperatie Vallei Energie en later bij ZECK) een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van de zonne-energiecentrale Keltenwoud. Hiervoor willen we Henk hartelijk danken.

Zijn bestuurstaken zijn overgenomen door de al aanwezige bestuursleden Titus van Houwelingen (secretaris) en Albert Heringa (penningmeester). Het bestuur bestaat nu uit 4 personen. Er is ruimte voor een vijfde lid.

 

Petitie tegen belasting over zelfopgewekte stroom

Een lid van ZECK heeft ons geattendeerd op de volgende petitie: petitie tegen belasting op zelfopgewekte stroom.

Momenteel is een wetsvoorstel in de maak waardoor over de zelfopgewekte stroom energiebelasting moet worden betaald.

Met de huidige regeling ontvangt u even veel geld voor uw opgewekte stroom als u betaalt voor de gebruikte stroom (saldering).

Het ministerie van Economische Zaken vindt dat het openbare net als opslag/buffer wordt gebruikt bij netto terug levering en dat daarom een belastingheffing op zijn plaats is. Dit geldt ook voor zonnepaneelbezitters die gedurende het jaar netto minder produceren dan ze gebruiken! Immers op een donkere korte winterdag zult u netto gebruiken en op een lange zonnige zomerdag zult u netto terug leveren.

Voor coöperatie ZECK speelt dit geen rol: wij zijn alleen energieleverancier. Als de wetswijziging wordt aangenomen, dan geldt deze maatregel wel voor particulieren en bedrijven met een reguliere aansluiting.

Een aantal leden van ZECK heeft het lidmaatschap van ZECK, als aanvulling op hun eigen panelen gebruikt. Zonder volledige saldering is het niet meer aantrekkelijk om zelf panelen te plaatsen, omdat de terugverdientijd dan richting de 30 à 40 jaar gaat.

Als u ook zonne-energie “op eigen dak” een warm hart toedraagt, dan nodigen wij u van harte uit deze petitie te ondertekenen!

 

Hoe verder

Zoals ook in de vorige nieuwsbrief staat: onze installatie produceert nu energie, maar dat betekent niet dat we klaar zijn!

De komende tijd zijn we nog bezig met:

 • Opzetten financiële administratie
 • Verzoek tot subsidievaststelling aan de Provincie Gelderland
 • Voorstel tot aanpassen van de statuten. Deze zijn nu nog gebaseerd op de niet meer gebruikte postcoderoosregeling. De nieuwe statuten dienen door de ALV te worden goedgekeurd.

De datum voor een nieuwe ALV moet nog worden gepland.

 

Informatie op internet

Op onze site coopzeck is de meest actuele informatie te vinden, evenals alle nieuwsbrieven en andere informatie.

De productie en status van onze centrale is live te volgen via de website onder “productie”.

 

Informatiebulletin 12

Opening op 7 november

Tegen elven was het een gezellige drukte in de horeca van Tennisvereniging Keltenwoud. Circa zestig leden, geïnteresseerden en genodigden genoten van een door ZECK aangeboden kopje koffie en petitfour.

Om elf uur verzamelden we in de grote zaal voor de officiële opening.

Na een welkomstwoord door ZECK voorzitter Martijn Gesink, opende Gerard Monninkhof (voorzitter van Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud, eigenaar van de tennishal) met een verhaal over hoe de ideeën voor het nuttig gebruiken van het dak tot stand kwamen. Uit gesprekken tussen SBNK en Coöperatie Vallei Energie is de coöperatie ZECK ontstaan.

Keltenwoudvoorzitter Chris Kluijtmans bedankte Dick de Beij van SBNK voor zijn inspanningen met een mooie bos bloemen en een fles wijn.

Vervolgens vertelde ZECK voorzitter Martijn Gesink wat meer over de hobbelige weg die is afgelegd om ZECK te realiseren.

Hierna nam burgemeester van gemeente Ede, Cees van der Knaap het woord. Hij sprak lovende woorden over het verenigingsleven in Bennekom en de bijbehorende vrijwilligers en complimenten over het bereiken van ons doel. Daarna nam hij (foto midden) samen met Gerard Monninkhof (foto rechts) en Martijn Gesink (foto links) de centrale symbolisch in gebruik door een grote stekker aan te sluiten:

foto: Th. B. 07-11-2015

foto: Th. B. 07-11-2015

Een mooi moment om met zijn allen het glas “bubbels” te heffen op dit grandioze resultaat!

Tijdens de gesprekken die zich ontsponnen na de toast was er gelegenheid om de omvormers en de technische ruimten te bekijken en uitleg te krijgen.

Tot slot vertelde installateur Bert Lagerweij nog wat over de technische aspecten van de installatie en was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Hoe verder

Dat onze installatie nu energie produceert betekent niet dat we klaar zijn!

De komende tijd zijn we nog bezig met:

 • Nader inrichten ledenadministratie
 • Voorstel tot aanpassen van de statuten. Deze zijn nu nog gebaseerd op de verlaten postcoderoosregeling. De nieuwe statuten dienen door de ALV te worden goedgekeurd.

De datum voor een nieuwe ALV moet nog worden gepland.

 

Informatie op internet

Op onze site www.coopzeck.nl zijn meer foto’s van de opening te vinden en ook de drone video zoals gepresenteerd tijdens de opening.

Ook de productie en status van de centrale is live te volgen via onze site.