Maandelijks archief: maart 2016

Informatiebulletin 15

Teruggave gedeelte inleggeld

Zoals afgesproken zal binnen een half jaar een deel van het inleggeld worden uitgekeerd aan de deelnemers. Dit wordt gefinancierd uit de BTW over de kosten van de installatie, die ZECK heeft teruggekregen van de Belastingdienst.

We hebben voldoende financiële ruimte om dit bedrag,€ 45 euro,- per paneel uit te keren. Het bestuur heeft besloten dit in april 2016 te doen.

Let op: indien uw bankrekeningnummer (IBAN) is veranderd sinds uw aanmelding, geeft dit dan zo spoedig mogelijk door aan: secretariaat@coopzeck.nl

 

Aanpassen Statuten, hulp welkom

Voor de eerstvolgende ALV doet het bestuur een voorstel voor het aanpassen van de statuten. De statuten zijn gebaseerd op het postcoderoosmodel dat wij, zoals bekend, hebben verlaten. Verder zijn er wat kleinere zaken zoals het kunnen deelnemen van niet-natuurlijke personen (stichting Beheer Nieuw Keltenwoud) en de invloed van Coöperatie Vallei-Energie.

We kunnen hierbij wel wat hulp gebruiken. Hoe beter voorbereid we bij de notaris aan tafel komen, hoe lager de kosten!

Lijkt het u, of iemand in uw omgeving, wat om mee te helpen en/of heeft u affiniteit met juridische teksten, dan horen wij dat graag op secretariaat@coopzeck.nl.

Productieverlies en voorkomen daarvan in de toekomst.

We hebben intensief contact gehad met Enersolar vanwege wat problemen met onze centrale. Zie ook ons Infobulletin van 20 maart jl.

Inmiddels is duidelijk dat de monitoring door de leverancier de afgelopen periode niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

In eerste instantie leek de productie niet in gevaar, maar zou slechts de monitoring niet goed functioneren. Doordat we zelf de Solarlog-rapportages hebben uitgeplozen hebben we een hypothese over een daadwerkelijk productieverlies Enersolar kunnen neerleggen. Inmiddels heeft Enersolar bevestigd dat onze hypothese correct is.

 De gederfde inkomsten tot en met februari schatten we op ca. 7500 kWh. Ook in maart is er nog verlies opgetreden dat we nog moeten vaststellen. Na 14 maart produceren en rapporteren alle zes omvormers weer zoals het hoort.

We hebben Enersolar gemeld dit verlies op hen te gaan verhalen. Enersolar lijkt hier welwillend tegenover te staan.

Enersolar heeft inmiddels wel maatregelen genomen om deze problemen in de toekomst te voorkomen. Zo wordt het systeem beter in de gaten gehouden en wordt reservemateriaal nu standaard en exclusief voor ZECK op voorraad gehouden.

ZECK krijgt een kopie van de dagelijkse monitoring om de vinger aan de pols te kunnen houden. Maar primair blijft dit de taak van de leverancier omdat dit zo in de koopovereenkomst is afgesproken.

Menig lid kijkt – als direct belanghebbende bij een goede productie – mee naar de productie op de website. Als u iets opvalt, horen wij het graag!

 

Vooraankondiging ALV woensdag 25 mei

De eerstvolgende ALV is voorlopig gepland op woensdagavond 25 mei. Een officiële uitnodiging volgt later.

 

Samenstelling bestuur ZECK

Sinds het vertrek van Henk Monshouwer bestaat het bestuur uit vier personen:

  • Martijn Gesink (voorzitter)
  • Titus van Houwelingen (secretaris)
  • Albert Heringa (penningmeester)
  • Alexander Beffers (algemeen bestuurslid)

Vanwege de continuïteit en de diversiteit zien wij ruimte voor een vijfde bestuurslid.

Voor meer informatie, of het aangeven van concrete belangstelling vernemen wij dat graag op secretariaat@coopzeck.nl.

Informatiebulletin 14

Huidige productie zonne-energiecentrale

De afgelopen tijd heeft het bestuur intensief contact met Enersolar. Aanleiding hiervoor is dat verschillende (bestuurs-)leden regelmatig constateren dat de productie fors lager is dan de geprognosticeerde opbrengst.

In eerste instantie leek het erop dat dit werd veroorzaakt doordat bij twee (van de zes) omvormers de Wifi-verbinding met Solarlog niet functioneert. Hierdoor werd een te lage productie doorgegeven. De werkelijke productie ligt dan 50% hoger. Dit is door ons ook gecommuniceerd aan de leden die vragen over de achterblijvende productie hebben gesteld. Dit euvel is inmiddels door Enersolar hersteld.

Helaas blijkt inmiddels dat de het probleem met de wifi-verbinding een ander probleem heeft gecamoufleerd. Er is een omvormer die een daadwerkelijk verminderde productie heeft. Dit defect is onderkend en wordt uiterlijk 25 maart opgelost door vervanging van de omvormer of onderdelen daarvan. De reden dat hier enige tijd overheen gaat ligt in de levertijd van de benodigde producten door de fabrikant aan Enersolar.

Doordat we de productie, via de gecertificeerde meetdienst, per maand ontvangen kunnen we de werkelijke productie vergelijken met de theoretisch te verwachten productie. Zie onderstaande tabel.

 

Werkelijke productie

Theoretische productie

Maand

Opbrengst (MWh)

% van jaartotaal

Opbrengst (MWh)

% van jaartotaal

December

3.348

2,1%

4.850

3,0%

Januari

3.562

2,2%

3.230

2,0%

Februari

7.514

4,6%

10.040

6,2%

Totaal

14.424

 

18.120

 


Over deze meetperiode is de opbrengst ongeveer 20% achtergebleven bij te verwachten opbrengst. Wij vermoeden dat een groot deel hiervan verklaard kan worden uit de defecte omvormer.

Het bestuur is in gesprek met Enersolar om dit verschil op te helderen, de oorzaak van dit verschil weg te nemen en in de toekomst te voorkomen, en over compensatie voor gederfde opbrengsten.

Enersolar heeft toegezegd dat zij vanaf eind maart permanent een reserve-omvormer op voorraad hebben, waardoor zij voor onderdelen niet meer afhankelijk zijn van de levertijd van de importeur.

Gedeeltelijk teruggave inleggeld

In het Informatiememorandum is beschreven dat een deel van het inleggeld na een halfjaar zal worden teruggestort. Op 25 maart is er weer een bestuursvergadering. Dit onderwerp wordt dan besproken. Naar verwachting zal in april tot betaling worden overgegaan.